Login Home Learning Design Learning Management Digital Competency Quiz
main

วัตถุประสงค์

คำชี้แจง

สาระการเรียนรู้ของแพลตฟอร์มการเรียนรู้อารยอัจฉริยะเสมือนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1 เรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการออกแบบแผนการสอน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบการสอน และสามารถออกแบบการสอนหรือเขียนแผนการสอนได้
ประกอบด้วย 5 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่

  1. การเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
  2. การออกแบบและจัดทำแผนจัดการเรียนรู้
  3. การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน
  4. การใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
  5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ส่วนที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และสามารถจัดการเรียนรู้หรือปฏิบัติการสอนได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ได้ ตลอดจนสามารถจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 5 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่

  1. ทฤษฎีการเรียนรู้
  2. วิธีการจัดการเรียนรู้
  3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้
  4. หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน
  5. หลักการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

ส่วนที่ 3 เรื่อง สมรรถนะครูดิจิทัลและเครื่องมือจัดการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นครูในยุคดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับการเป็นครูในยุคดิจิทัล

* แพลตฟอร์มการเรียนรู้นี้จะมีระบบอัจฉริยะที่คอยให้คำแนะนำในการเรียนรู้และช่วยพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือการออกแบบการเขียนแผนการสอน และช่วยพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หรือการสอนให้กับนักศึกษาครู บุคลากรทางวิชาชีพครู ครูประจำการและผู้ที่สนใจ