กิจกรรมที่ 3 ทำกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม การตั้งโจทย์/คำถาม ยกเลิกกิจกรรมเดิม

  กิจกรรมที่ 3  

คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 3

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม โดยให้พิจารณาจากจุดประสงค์ที่กำหนด

เพื่อแจกแจงส่วนประกอบโครงสร้างของจุดประสงค์ในแต่ละข้อว่า

- ส่วนใดของประโยคเป็นสถานการณ์หรือเงื่อนไข

- ส่วนใดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์

- ส่วนใดเป็นเกณฑ์