กิจกรรมที่ 5 ทำกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม การตั้งโจทย์/คำถาม รายงานผลการทดสอบ ยกเลิกกิจกรรมเดิม

  กิจกรรมที่ 5  

คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 5

พิจารณาจุดประสงค์ที่กำหนด และเลือกคำตอบประเภทของจุดประสงค์ให้ถูกต้องว่า

- เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- จุดประสงค์ทั่วไป