กิจกรรมที่ 4 ทำกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม การตั้งโจทย์/คำถาม ยกเลิกกิจกรรมเดิม

  กิจกรรมที่ 4  

คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 4

กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติเพื่อเข้าใจโครงสร้างการจัดทำและออกแบบแผนจัดการเรียนรู้

จงพิจารณาว่ากล่องข้อความในหัวข้อต่าง ๆ นั้นควรอยู่ในส่วนใดของแผนจัดการเรียนรู้