กิจกรรมที่ 2 ทำกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม การตั้งโจทย์/คำถาม ยกเลิกกิจกรรมเดิม

  กิจกรรมที่ 2  

คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 2

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงสร้างประโยคในจุดประสงค์การเรียนรู้

โดยพิจารณาจุดประสงค์ในแต่ละข้อประกอบด้วยโครงสร้างของประโยคทั้ง 3 ส่วน คือ

- สถานการณ์หรือเงื่อนไข

- พฤติกรรมที่คาดหวัง

เกณฑ์หรือไม่อย่างไร

จากนั้นเลือกคำตอบที่พิจารณาว่าถูกต้อง