วPA สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ โครงการอบรม สมัครสมาชิก คู่มือการใช้งาน เกี่ยวกับ PLC ทีมพัฒนาระบบ

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และนวัตกรรมใหม่ที่ครูต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP) ในการทำหน้าที่ครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง PLC เป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ เป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกัน ต่างโรงเรียนกัน หรืออาจอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยผ่าน ICT หรือ PLC Online

PLC Online เป็นระบบที่ช่วยทำให้การดำเนินกระบวนการ PLC ของแต่ละโรงเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูแต่ละคน มีความสะดวก ง่ายดาย มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหานักเรียน ลดภาระการทำงานแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครู เป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับครูทุกคน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้บริหารและครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  2. เพื่อให้ผู้บริหารและครู ใช้กระบวนการ เกี่ยวกับ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

×

ระบบความช่วยเหลือ

ระบบความช่วยเหลือ

ระบบความช่วยเหลือ

ระบบความช่วยเหลือ

ระบบความช่วยเหลือ

ระบบความช่วยเหลือ

oa1school.com