ศาลภาษีอากรกลาง

ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ชั้น 5 - 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10xxx taxc@coj.go.th