ศาลภาษีอากรกลาง

อาคารศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-541-2551       taxc@coj.go.th