ระบบนักเรียน ระบบช่วยเหลือนักเรียน ระบบครู ระบบผู้บริหารสถานศึกษา ทีมพัฒนาระบบ เกี่ยวกับระบบ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระบบสารสนเทศโรงเรียน เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการทำงานภายในโรงเรียน ประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้

แต่ละระบบจะมีการทำงานที่สอดประสานกัน เพื่อช่วยให้คุณครูทำงานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดภาระการทำงานที่ซ้ำซาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น และมีความสุขกับการทำงานในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน