รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

H3

ลำดับชื่อ - นามสกุลการศึกษาความเชี่ยวชาญที่ทำงานCV
1ศ.ดร.ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการปริญญาเอกการวิจัยด้านการศึกษา/ที่ปรึกษานักวิชาการอิสระ
2รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสารปริญญาเอกการวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี​สิ่งทอ วัสดุพอลิเมอร์​ การจัดการด้านเทคโนโลยี​ และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์​ประยุกต์​ข้าราชการบำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดมปริญญาเอกการวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน การบริหารจัดการด้านการศึกษาข้าราชการบำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4ผศ.ดร.ณตฤณ จันทร์จํารัสปริญญาเอกวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิศวกรรมไฟฟ้า/คณิตศาสตร์/ช่างอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5ดร.สายชล จินโจปริญญาเอกการวิจัยด้านการศึกษา/ที่ปรึกษานักวิชาการอิสระ
6ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุลปริญญาเอกการวิจัยด้านการศึกษา/ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
7ดร.ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธาปริญญาเอกการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร
8ดร.จิตเกษม พัฒนาศิริปริญญาเอกการวิจัยด้านนวัตกรรม/การเขียนโปรแกรม การออกแบบ/พัฒนาแอพพลิเคชันระบบงานข้าราชการบำนาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม