คู่มือการใช้งาน

ระบบโรงเรียนใหม่นี้มีนอกจากจะมีการจัดรูปแบบการแสดงผลใหม่ที่สวยงามขึ้น จัดหมวดหมู่การทำงานดีขึ้นแล้ว ยังเพิ่มระบบอีเลิร์นนิ่งที่มีการสอนที่หลากหลายที่เป็นนวัติกรรมใหม่ของการศึกษา มีวิธีการใช้งานตามลำดับดังนี้

 1. ผู้เข้าใช้งานต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น
 2. หลังจาก login เข้าใช้งานแล้ว นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่จะเรียน ซึ่งด้วยกัน 2 วิธีดังนี้
  1. เลือกจากไอคอน ซึ่งจะมีรายชื่อวิชาให้เลือกเรียน
  2. พิมพ์ชื่อหรือรหัสวิชา ตามด้วยเครื่องหมาย | แล้วตามด้วยชั้นเรียน ดังนี้

   วิธีเขียนตัวอย่างคำอธิบาย
   รหัสวิชา|ชั้นเรียนค30201|ม.4แสดงข้อมูลวิชา m32021 ขึ้นมาให้เลือกเรียน กรณีนี้จะไม่พิมพ์ชั้นเรียนลงไปก็ได้
   ชื่อวิชา|ชั้นเรียนคณิตศาสตร์|ม.4แสดงรายชื่อวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.4 ทั้งหมด ขึ้นมาให้เลือกเรียน
   ชื่อวิชาอย่างเดียวคณิตศาสตร์แสดงรายชื่อวิชาคณิตศาสตร์ทุกชั้นเรียนทั้งหมด ขึ้นมาให้เลือกเรียน
   ชั้นเรียนอย่างเดียว|ม.4แสดงรายชื่อวิชาที่สอนชั้น ม.4 ทั้งหมด ขึ้นมาให้เลือกเรียน
   สังเกตด้วยว่า ต้องมีเครื่องหมาย | นำหน้าชั้นเรียนด้วย
   การชั้นเรียนต้องเป็นตัวย่อเท่านั้น เช่น ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
 3. เลือกวิธีการสอน ซึ่งเบื้องต้นจะมีให้เลือก 7 วิธีการสอน
 4. เลือกเนื้อหาที่จะเรียน โดยจะมีการแยกเป็นบท แต่ละบทจะมีส่วนย่อยภายในเนื้อหา
 5. กรณีที่เป็นการเข้าเรียนครั้งแรกจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนจึงจะเข้าเรียนได้
 6. ระหว่างที่เรียนจะมีตัวอย่างแบบไดนามิกขึ้นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา
 7. ระหว่างที่เรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ได้
 8. เมื่อเรียนจบในแต่ละบทจะมีการบ้านให้นักเรียนทำแบบออนไลน์
 9. เมื่อเรียนจบในแต่ละบทนักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน จึงจะผ่านไปเรียนบทถัดไปได้
 10. Log Out ทุกครั้งหลังเลิกเรียน
 11. กรณีมีปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ oa1power@gmail.com หรือ 090-993-1965 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 24.00 น.
 12. นักเรียนสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ ได้ตาม และ ข้างบน
 13. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานของนักเรียนแต่ละคนเพื่อจัดทำเป็นสถิติรายงานผลการเข้าใช้งาน