ระบบโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่บริษัทโอเอวัน จำกัด พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ครู / ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถติดตามผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนได้
ครูและผู้ปกครอง จะสามารถติดตามนักเรียนเสมือนนั่งเรียนอยู่ภายในห้องเรียน
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มส่วนการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรูปแบบใหม่ สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น มีผลการเรียนที่ดีขึ้น
ระบบการเรียนจะมีตัวอย่างแบบไดนามิกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ซ้ำกัน นักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายและมากมาย
มีระบบสนับสนุนการเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่มีปัญหา